สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

17 เมษายน 2561  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561  รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา โดยพร้อมเพรียงกัน

  

  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

จัดเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ประจำสัปดาห์

Posted in Uncategorized | Leave a comment

จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) แก่สมาชิกศูนย์จัดการพืชชุมชน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประุชุมคณะกรรมการ ศบกต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ประจำเดือนมกราคม 2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมหมู่บ้านประจำเเดือน มกราคม 2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอไชยา

17 ธันวาคม 2560 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอไชยา ผสมปุ๋ยให้คุณลูกค้าตามใบสั่ง ดำเนินการโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก เน้นการลดต้นทุนในการผลิตให้สมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ

Posted in Uncategorized | Leave a comment