คำขวัญ พระบรมธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสน์ พุทธทาสปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม


แนะนำสำนักงาน
โครงสร้าง / องค์กร
วิสัยทัศน์ /บทบาทภารกิจ


ข้อมูลระดับตำบล
ข้อมูลระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
การจัดการองค์ความรู้ KM
รายงานสถานการณ์ไม้ผล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและผลงานเด่นการทำไข่เค็ม
การเพาะห็ดฟาง
จากทะลายปาล์ม

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
หน่วยปฏิบัติการ
เครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภ

( ข่าว 29.05.57)โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพารา
ผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ปี 2557
ระหว่าง วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 40 ราย

รับมอบครุภัณฑ์การเกษตร 
โครงการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ดังนี้
เครืื่องสับละเอียดทางใบปาล์ม,เครื่องผสมปุ๋ย,และเครื่องชั่งสแตนเลส
ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านคลองยวน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน

วาตภัย
ต.โมถ่าย และ ต.ปากหมาก
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 24 เมษายน 2557

มอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ให้แก่ผู้ใหญ่ กำนัน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจระดับอำเภอ
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม เวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา
วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
กิจกรรม เวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา

 
ระบบสารสนเทศการผลิต
  ทางการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
สนง.เกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธาน
วิสาหกิจชุมชน
ทะเบียนเกษตรกร ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 55 กรมส่งเสริมการเกษตร เมือง  บ้านตาขุน KM การจัดการความร
วิสาหกิจชุมชน แผนปฏิบัติงาน รายปี กองการเจ้าหน้าที่ ท่าฉาง พนม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว แผนปฏิบัติงาน รายเดือน SS NET (อินทราเน็ต) บ้านนาสาร บ้านนาเดิม Webmail กรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการฯและถ่ายทอด รายงานประชุมประจำเดือน   กาญจนดิษฐ เคียนซา ใบรับรองเงินเดือน
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร     ดอนสัก เวียงสระ SSNET
ขึ้นทะเบียน ทพศ.ข้าว     เกาะสมุย พระแสง โครงการลดการใช้พลังงาน
ระบบสารสนเทศทางบริหาร
  จัดการองค์กร
    เกาะพะงัน พุนพิน กองการเจ้าหน้าที่
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
    ท่าชนะ ชัยบุร INKหน่วยงานกรมส่งเสริมฯ

    คีรีรัฐนิคม วิภาวดี วารสาร กรมส่งเสริมฯ

สมุดเยี่ยม
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ถนนมุฑาพฤกษ์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-5621
, Fex  0-7743-5621
 e-mail : sur_chaiya@doae.go.th , kem_chaiya@hotmail.com
จัดทำโดย นางรัชฎาพร รักบางแหลม   เจ้าพนักงานธุรการ โทร.0805340805

    21/08/2557 เวลา 09.30 น.
Free Web Counter

Free Web Counter