อัตรากำลัง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา

นางสาวลักขณา ธาวุฒิสกุล
เกษตรอำเภอไชยา

โทร.093-5741644

ว่าง
นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลป่าเว,ตำบลทุ่ง
โืทร.
081-8929166  
นางสาวณัำฐสรวง เพชรทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัิติการ

รับผิดชอบ ตำบลตลาดไชยา,
ตำบลโมถ่าย
,ตำบลเวียง
โืทร.
089-9506425
นางกรองจิต เอ้งฉ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 083-6475468
นายเธียรชัย พิชัยรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ ตำบลตะกรบ,ตำบลพุมเรียง
โืทร.
0
93-5825250
นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ ตำบลปากหมาก
โืทร.
089-2924361
 
นางรัชฎาพร รักบางแหลม
เจ้าพนักงานธุรการ


โืทร.
080-5340805
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home