ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2554

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำบลตลาดไชยา จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 560 ราย
ตำบลทุ่ง จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 916 ราย
ตำบลปากหมาก จำนวนผู้ชึ้นทะเบียน 1,577 ราย
ตำบลโมถ่าย จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 782 ราย
ตำบลพุมเรียง จำนวนผู้ชึ้นทะเบียน 206 ราย
ตำบลตะกรบ จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 716 ราย
ตำบลเวียง จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 579 ราย
ตำบลป่าเว จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 721 ราย
ตำบลเลม็ด จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 658 ราย
รวม 6,715ราย

 

 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2546

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ตำบลตลาดไชยา จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 140 ราย
ตำบลทุ่ง จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 342 ราย
ตำบลปากหมาก จำนวนผู้ชึ้นทะเบียน 1,045 ราย
ตำบลโมถ่าย จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 370 ราย
ตำบลพุมเรียง จำนวนผู้ชึ้นทะเบียน 115 ราย
ตำบลตะกรบ จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 456 ราย
ตำบลเวียง จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 155 ราย
ตำบลป่าเว จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 107 ราย
ตำบลเลม็ด จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 183 ราย
รวม 2,935 ราย หมายเหตุ เกษตรกรอยู่นอกอำเภอ 22 ราย

 

 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2549

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำบลตลาดไชยา จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 114 ราย
ตำบลทุ่ง จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 326 ราย
ตำบลปากหมาก จำนวนผู้ชึ้นทะเบียน 72 ราย
ตำบลโมถ่าย จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน - ราย
ตำบลพุมเรียง จำนวนผู้ชึ้นทะเบียน 1 ราย
ตำบลตะกรบ จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 270 ราย
ตำบลเวียง จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 65 ราย
ตำบลป่าเว จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 24 ราย
ตำบลเลม็ด จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน 232 ราย
รวม 1,104 ราย

 

Home