สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ

ที่ตั้งและอาณาเขต


ลักษณะที่ตั้ง
          อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 66 กม. ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ  585  กม.


  เนื้อที่  ประมาณ 1,004 ตร.กม. (631,250 ไร่)

 อาณาเขตติดต่อ
                  ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ              อำเภอท่าชนะ
                  ทิศใต้                    ติดต่อกับ              อำเภอท่าฉาง
                  ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ              อ่าวไทย
                  ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ              อำเภอท่าฉาง

ลักษณะภูมิประเทศ
                 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบร้อยละ 85 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่  858.5    ตร.กม.
                ภูเขาร้อยละ 10 ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่ 101 ตร.กม.
                แม่น้ำพื้นน้ำ   ร้อยละ  5  ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่  50.5 ตร.กม.

 สภาพภูมิอากาศ
               ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  2  ฤดู  คือ
                         - ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่  กุมภาพันธ์  -  เมษายน
                         - ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่  พฤษภาคม  -  มกราคม


    สภาพทางเศรษฐกิจ

              ธนาคารของรัฐ ธนาคารออมสิน              จำนวนเงินฝาก  865 (ล้านบาท)   สินเชื่อ 337(ล้านบาท) 
              ธนาคารของรัฐ ธนาคาร ธ.ก.ส.                จำนวนเงินฝาก  489.921(ล้านบาท)   สินเชื่อ 372.249(ล้านบาท) 
              ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์      จำนวนเงินฝาก 700(ล้านบาท)   สินเชื่อ  450(ล้านบาท) 

จำนวนสถานประกอบการ   โรงงานอุตสาหกรรม  และจำนวนลูกจ้าง แยกเป็น แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
                   บริษัท พีระมิด พาราวู๊ด จำกัด  จำนวนลูกจ้างทั้งหมด  154    คน 
                    แรงงานไทย  50    คน                      
                    แรงงาน ต่างด้าว  104  คน

การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตรแยกเป็น 
                  เอกสารสิทธิ์
                       1)  โฉนดที่ดิน    17,489     แปลง      78,832    ไร่   1   งาน     8     ตารางวา
                       2)  น.ส. 3 ก 5,674           แปลง      42,149    ไร่   3   งาน    94    ตารางวา
                       3)  น.ส.3   3,322             แปลง       21,698   ไร่    -   งาน    66    ตารางวา

อาชีพของประชากร
                      1)  อาชีพหลัก  เกษตรกรรม
                      2)  อาชีพรอง   ค้าขาย,  รับจ้าง
             รายได้เฉลี่ยของประชากร/คน/ปี      30,896   บาท

สหกรณ์  การรวมกลุ่ม และแหล่งเงินทุน
                  สหกรณ์    จำนวน  6  แห่ง   ได้แก่
                      1)   สหกรณ์การเกษตรไชยา   จำกัด
                      2)   สหกรณ์นิคมวริชกรรมไชยา   จำกัด
                       3)   สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านตะกรบ จำกัด
                      4)   สหกรณ์เครดิตยูเนียนเทพนม
                      5)  สหกรณ์เครดิตยูเนียนไชยราษฎร์
                      6)  สหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย   จำกัด

ไฟฟ้า
                 1)  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   12,455    ครัวเรือน
                 2)  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้    แบ่งออกเป็น 
                       -  มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมแล้วแต่ยังไม่ขอใช้ไฟฟ้า   912  ครัวเรือน

                       -  ไม่มีระบบไฟฟ้าครอบคลุม  582  ครัวเรือน


  ศาสนา
                            - วัด                  29    แห่ง
                            - สำนักสงฆ์          4    แห่ง
                           - มัสยิด              11    แห่ง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม
                  1)  งานกาชาดประจำปี    1-8 เมษายน (สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไชยา)
                  2) งานเทศกาลวันวิสาขบูชา    วันวิสาขบูชา(วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร)
                 3)  งานเทศกาลวันไข่เค็มและของดีเมืองไชยา  สิงหาคม (สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไชยา)
                 4)  งานเทศกาลออกพรรษา "ชักพระทอดผ้าป่า"  วันออกพรรษา(ลานอเนกประสงค์ข้างสถานีรถไฟไชยา)
                5)  งานประเพณีลอยกระทง    วันลอยกระทรง(ลานอเนกประสงค์ข้างสถานีรถไฟไชยา)
                6)  ประเพณีชักพระน้ำ     วันออกพรรษา  (คลองพุมเรียง)

Home