Monthly Archives: October 2017

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา   ร่วมงานพิธี วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ  หอประชุมอำเภอไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                           

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Big Cleaning Day สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว

     20 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา พร้อมด้วย นายสุเชฐ  ศรีทอง นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี        

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว

       วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา  ได้เข้ามาฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว ซึ่งเป็นสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีาษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

จัดทำแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงใหญ่ต้นแบบ

    วันที่ 20 ตุลาคม 60  นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรได้เข้ามาจัดทำแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงใหญ่ต้นแบบ ของสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 3 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุม ศพก.ไชยา ครั้งที่ 1

   19 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสุเชฐ ศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จัดประชุม ศพก.อำเภอไชยา ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับให้เป็นเกรด A  ณ ศพก.อำเภอไชยา ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี         

Posted in Uncategorized | Leave a comment

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะกรรมการระดับชุมชน/กลุ่ม จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อาสาสมัครเกษตรกรและเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 70 ราย   ณ หอประชุมอำเภอไชยา  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี              

Posted in Uncategorized | Leave a comment