อำเภอไชยา

 ปริมาณการปลูกข้าวนาปี
ที่ ตำบล ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
1 ตลาดไชยา 9 97.41 97.36
2 พุมเรียง 0 0.00 0.00
3 เลม็ด 88 1,271.41 1,271.16
4 เวียง 31 173.03 173.03
5 ทุ่ง 73 726.44 725.68
6 ป่าเว 65 392.02 391.77
7 ตะกรบ 0 0.00 0.00
8 โมถ่าย 17 76.50 76.50
9 ปากหมาก 0 0.00 0.00
รวม 278 2,736.81 2,735.50

ปริมาณการปลูกปาล์มน้ำมัน

ที่ ตำบล ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
1 ตลาดไชยา 117 1,037.25 989.13
2 พุมเรียง 184 2,183.32 1,895.18
3 เลม็ด 359 3,224.10 2,895.36
4 เวียง 240 1,862.75 1,784.98
5 ทุ่ง 797 10,250.81 9,699.28
6 ป่าเว 451 5,711.36 5,505.06
7 ตะกรบ 576 5,830.91 5,632.85
8 โมถ่าย 245 3,612.59 3,319.17
9 ปากหมาก 545 9,544.96 8,609.82
รวม 3,328 43,258.05 40,330.83

ปริมาณการปลูกยางพารา

ที่ ตำบล ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
1 ตลาดไชยา 152 1,394.56 1,306.87
2 พุมเรียง 27 192.38 147.10
3 เลม็ด 80 1,200.49 1,169.99
4 เวียง 417 6,189.64 5,881.43
5 ทุ่ง 405 3,748.55 3,449.55
6 ป่าเว 826 12,910.23 12,394.23
7 ตะกรบ 121 767.36 657.26
8 โมถ่าย 849 17,012.02 15,710.67
9 ปากหมาก 2,794 67,869.05 65,103.62
รวม 5,446 111,284.28 105,820.72