บทบาทภารกิจ

สำนักงานเกษตรอำเภอมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
3. ส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขาวิชา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานเกษตรอำเภอได้แบ่งโครงสร้างภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (เกษตรอำเภอ) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ มีหน้าที่
1) ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2) ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนด
3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือ เกษตรจังหวัดมอบหมาย

2. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  1 ตำแหน่ง  และเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุและติดต่อประสานงานทั่วไปของสำนักงาน
2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   จำนวน  1  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่งและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่ 
1) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง
4) ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
5) ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการส่งเสริมการเกษตร
6) ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
8) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา