ธันวาคม 2560

ทีมที่ 1 (ตำบลตลาดไชยา  ตำบลป่าเว   ตำบลโมถ่าย   ตำบลปากหมาก)

T@V ทีม1 ธค60        T@V ทีม1 ธค60-ผล

ทีมที่ 2 (ตำบลเวียง  ตำบลเลม็ด  ตำบลทุ่ง  ตำบลพุมเรียง  ตำบลตะกรบ)

T@V ทีม2 ธค60       T@V ทีม2 ธค60-ผล