ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา

ถนนมุฑาพฤกษ์ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

84110  โทร.077 435621

www.chaiya.suratthani.doae.go.th

email : sur_chaiya@doae.go.th

https://www.facebook.com/sur.chaiya

จัดทำโดย  นางรัชฎาพร  รักบางแหลม  เจ้าพนักนักงานธุรการ