Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา

Posted in Uncategorized | Leave a comment

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการ ศพก.อำเภอไชยา

      21 พฤศจิกายน 2560 นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ประชุมคณะกรรมการ ศพก.อำเภอไชยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 61

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา   ร่วมงานพิธี วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ  หอประชุมอำเภอไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           

              

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Big Cleaning Day สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว

     20 ตุลาคม 2560  นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา พร้อมด้วย นายสุเชฐ  ศรีทอง นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว

       วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา  ได้เข้ามาฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว ซึ่งเป็นสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีาษฎร์ธานี
Posted in Uncategorized | Leave a comment