ฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว

       วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์ เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา  ได้เข้ามาฝึกอาชีพต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว ซึ่งเป็นสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีาษฎร์ธานี
Posted in Uncategorized | Leave a comment

จัดทำแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงใหญ่ต้นแบบ

    วันที่ 20 ตุลาคม 60  นายสินธ์ชัย  ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรได้เข้ามาจัดทำแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในแปลงใหญ่ต้นแบบ ของสมาชิก ศพก.อำเภอไชยา หมู่ที่ 3 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุม ศพก.ไชยา ครั้งที่ 1

   19 ตุลาคม 2560 นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  มอบหมายให้ นายเธียรชัย พิชัยรัตน์             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสุเชฐ ศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จัดประชุม ศพก.อำเภอไชยา ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับให้เป็นเกรด A  ณ ศพก.อำเภอไชยา ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2560  นายสินธ์ชัย ไวทยินทร์  เกษตรอำเภอไชยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะกรรมการระดับชุมชน/กลุ่ม จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อาสาสมัครเกษตรกรและเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 70 ราย   ณ หอประชุมอำเภอไชยา  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

   

   

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ศพก.อ.ไชยา

วันที่  11 กรกฎาคม 2560 ณ ศพก. อำเภอไชยา ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

      

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment