วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
" กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน "


วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

" เกษตรครบวงจร องค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ก้าวไกลท่องเที่ยวเชิงเกษตร "


พันธกิจ
1.ส่งเสริมพัฒนาครอบครัว และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน
2.ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
3.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
4.ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
5.ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรและชุมชนในตำบล
6.ดำเนินตามนโยบายเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติ
7.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
8.ส่งเสริมให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนตัดสินใจวางแผนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่
9.เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์/นโยบาย
*การปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร
1.วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในตำบล
2.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
3.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
4.ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
5.ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรและชุมชนในตำบล
6.ดำเนินตามนโยบายเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติ
7.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนวเศรษฐกิจพอเพียง
8.ส่งเสริมให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนตัดสินใจวางแผนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่
9.เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

*การสนับสนุนให้เกษตรกรมีความมั่นคงในด้านราคาและรายได้

1.สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ได้คุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการส่งออก
2.สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
3.สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปและพัฒนาการผลิตเพื่อการแข่งขัน
4.ประสานงานการผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ในราคาสูงและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
5.สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มหรือสถาบัน
6.เพื่อเป็นกลไกในการรับและถ่ายทอดวิชาการให้สามารถดำเนินธุรกิจการผลิต และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรเพื่อเพิ่มหลักประกันในการจำหน่ายผลผลิต
8.เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสาร บริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร

*การส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรและพัฒนาคุณภาพด้านชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม
1.พัฒนากลุ่มเกษตรกรและวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาการเกษตรกระบวนการผลิต
ได้การรับรองมาตรฐาน
2.พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯให้มีความรู้ทั้งด้านการเกษตรเคหกิจเกษตรและการอนามัยในครัวเรือน
เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัว
3.พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และการฝึกอาชีพที่มั่นคง เพื่อเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพในอนาคต
4.พัฒนาอาชีพการเกษตรโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติตลอดจนการใช้ทรัพยาการธรรมชาตที่มีอยู่ให้เหมาะสม
กับศักยภาพและให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.ส่งเสริมและควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนให้ความรู้ วิธีการ และปริมาณการใช้ที่เหมาะสม
6.องค์กรเกษตรกร/ชุมชน มีความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
7.มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเกิดเครือข่ายเกษตรกร ชุมชนและทุกภาคส่วน เกิดการเรียนรู้และเครือข่ายในการพัฒนา

*การพัฒนาระบบบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
1.บุคลากรเป็นผู้ชำนาญการและมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกับเกษตรกร
2.ปรับปรุงจัดสรร และมอบหมายการในหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความจำเป็น
3.ลดขั้นตอนกระบวนการทำงานและระเบียบการบริหารงาน เพื่อความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบวิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับอยู่ในทิศทาง
และเป้าหมายการดำเนินงานเดียวกัน คือมุ่งเน้น ความสำเร็จของเกษตรกร
5.พัฒนาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล


อำนาจ/ภารกิจ/หน้าที่

1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2.ฝึกอาชีพเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร
3.พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร
4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5.ทำหน้าที่เป็นสำงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และดำเนินการตามพระราชบัญญัตส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548


หน้าหลัก