โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพารา
ผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ปี 2557
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราและบุคลากรภาครัฐ
ระหว่าง วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 ราย